Intellect Transfer B.V.
(Laatste wijziging 24 september 2018)

Wanneer u als psychiater werkzaamheden verricht buiten dienstverband neemt u verplicht deel aan het beroepspensioenfonds SPMS.
Deze verplichtstelling is van toepassing wanneer u werkt als zelfstandige (ZGP, freelance psychiater (ZZP)), ongeacht of er volledig of slechts ten dele als zelfstandige wordt gewerkt
.


Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS)

 • Eigen praktijk (ZGP) of freelance psychiater (ZZP'er)
  Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten die in Nederland werkzaam zijn en de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt. U neemt deel wanneer u inkomen heeft dat niet is verworven binnen een dienstverband waardoor u wettelijk verplicht deelneemt bij het ABP of PFZW.
  Dit is het geval wanneer u werkt als zelfstandige bijvoorbeeld binnen een eigen praktijk of als freelance psychiater.
 • Werknemer?
  De verplichtstelling kan ook gelden voor u als werknemer, bijvoorbeeld wanneer u in dienst bent bij uw eigen BV of wanneer uw werkgever een kliniek is die geen verzekerde zorg levert waardoor deze niet valt onder de verplichtstelling van Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW).

Achtergrond verplichtstelling

De wettelijke verplichting geldt sinds 1973 en is bedoeld om te garanderen dat iedere medisch specialist een volwaardig pensioen opbouwt.
Het is van belang tijdig aan SPMS juiste informatie te verstrekken over uw werksituatie. SPMS beoordeelt vervolgens of verplichte deelname op uw situatie van toepassing is en zo ja, de hoogte van uw premie.
Verstrekt u niet de benodigde informatie over uw werksituatie, zal SPMS ervan uitgaan dat u onder de verplichtstelling valt, met als gevolg premieheffing met terugwerkende kracht voor 5 jaar plus rente.

Start u als zelfstandige op de eerste van de maand? Uw premiebetaling gaat op die datum in. Wanneer u in de loop van de maand start, gaat uw premiebetaling per de eerste van de eerstvolgende maand in.

Premiegrondslag zelfstandige: winst uit onderneming

De winst uit onderneming is bepalend voor de hoogte van uw pensioenopbouw. Het gaat dan om de winst vóór toevoeging aan en na afneming van de oudedagsreserve, vóór de onder-nemersaftrek en vermeerderd met de ten laste van de winst uit onderneming gebrachte SPMS-premie.

Premiebedragen en trapcodes

De hoogte van uw pensioenpremie hangt af van uw inkomen als zelfstandige en/ of werknemer en uw deeltijdfactor.
Op basis van deze gegevens wordt u ingeschaald in een trapcode. De trapcode bepaalt de hoogte van uw premie en uw pensioenopbouw.

Tot een inkomen als zelfstandige van € 24.470, -- geldt als inschaling Trapcode H0 waarbij geen pensioenpremie hoeft te worden betaald en derhalve geen pensioen wordt opgebouwd.
Voor de werknemer geldt hiervoor een inkomen tot € 19.880, -- .
* Pensioenregeling SPMS 2018.

Premie fiscaal aftrekbaar

De pensioenpremie voor u als zelfstandige is een brutobedrag en is fiscaal aftrekbaar in het kader van beroepskosten.
In het geval u als werknemer verplicht bent aangesloten bij SPMS kunt u de premie opvoeren als negatief loon.

Als deelnemer aan SPMS niet automatisch lid

Wanneer u deelneemt aan de pensioenregeling van SPMS bent u niet automatisch lid van de Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten (BPMS).
BPMS heeft gewone leden en buitengewone leden. Als BPMS-lid heeft u zeggenschap in de pensioenregeling via de Vergadering van Afgevaardigden (VvA).
Het lidmaatschap is kosteloos.

Hervorming van het huidige collectieve pensioenstelsel?

 • Miljoenennota 2019
  In de Miljoenennota 2019 blijkt dat het kabinet er op ‘hoopt en vertrouwt’ op korte termijn samen met de sociale partners de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om het pensioenstelsel te vernieuwen.
  Voor ZZP’ers wil Minister Koolmees het aantrekkelijker maken om ‘mee te doen’ hoewel uit de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet heel duidelijk blijkt of de Minister daarbij denkt aan pensioenfondsen of aan andere oplossingen.
 • Persoonlijke pensioenpotten
  Hoe dan ook wil men afstand nemen van de “doorsneesystematiek” en toewerken naar een stelsel van een passend pensioen voor ieder werkend individu, waaronder de zelfstandige professional.
  Men denkt aan de inrichting van persoonlijke pensioenpotten waarbij er een direct verband is tussen de premie die men inlegt en het pensioen dat wordt uitgekeerd.

  Een belemmering in deze transitie is het bestaan van de wettelijke “verplichtstelling” bij beroepspensioenfondsen zoals in het geval van de SPMS.
  Met deze verplichte deelname neemt Nederland binnen Europa een uitzonderingspositie in en lijkt deze in strijd met het Europees recht.