Intellect Transfer B.V.

Freelance psychiater en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

(Laatste update 09-03-2018)

De opdrachtgever (instelling) heeft centrale aansprakelijkheid ten aanzien van de beroepsaansprakelijkheid voor haar medewerkers (Art. 7:463 BW), de zogenoemde “paraplu-dekking”. Deze geldt tevens ten aanzien van de freelance psychiater (ZZP-er in het algemeen).
Eerdere bepalingen in de
modelovereenkomst (Wet DBA) waarin een primaire
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de ZZP-er verplicht wordt gesteld komt te vervallen omdat deze strijdig is met bovengenoemde centrale aansprakelijkheid.
Er is consensus over een nieuwe tekst op dit punt maar de uitrol laat nog op zich wachten. Het verdient tot die tijd aanbeveling in de overeenkomst van opdracht met de instelling (modelovereenkomst) een artikel op te nemen die handelt over de zgn. parapludekking van de instelling.
Het verdient tevens aanbeveling zelf een afweging te maken om al dan niet een aanvullende dekking op de instellingspolis (excedentverzekering) af te sluiten.

Centrale aansprakelijkheid ten aanzien van de beroepsaansprakelijkheid ligt bij Opdrachtgever (instelling)

 • Beroepsaansprakelijkheid en Wet DBA
  Feitelijk is er ten aanzien van de centrale aansprakelijkheid niets nieuws onder de zon (het wetsartikel dateert al van 1995).
  Echter bij de invoering van de Wet DBA (modelovereenkomsten) per 1 mei 2016 ontstond onduidelijkheid ten aanzien van de beroepsaansprakelijkheid van de ZZP-er.
  Met de Wet DBA beoogt de overheid schijnzelfstandigheid te voorkomen. Opdrachtgever en opdrachtnemer dragen voortaan gezamenlijk de verantwoordelijkheid (en het risico) om te zorgen voor een zuivere opdrachtrelatie en dat hun overeenkomst niet te veel “arbeidsovereenkomstachtige” bepalingen bevat.

 • Meeverzekeren op de polis van de opdrachtgever: schijnzelfstandigheid?
  In dat kader werd (en wordt) door vooral instellingen het meeverzekeren van de ZZP-er op de polis van de opdrachtgever, als risicovol gezien. Dit “meeliften” op de polis van de opdrachtgever zou vanuit deze gedachtegang een argument voor de belastingdienst kunnen zijn om (achteraf) te oordelen dat sprake is van schijnzelfstandigheid.
  In de modelovereenkomst nam de opdrachtgever vaak een stringente bepaling op omtrent de beroepsaansprakelijkheid van de ZZP-er en de verplichting om een polis te kunnen laten zien voor een primaire beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

  N.B.: Het interessante aan dit punt is dat verzekeraars zoals de VvAA in het geheel deze primaire aansprakelijkheidsverzekering voor een ZZP-er werkzaam binnen de muren van een instelling, niet kennen. Zij kennen dergelijke polissen alleen voor een instelling.
  Wel kennen zij een aanvullende dekking op de instellingspolis.

 • Nieuwe tekst beroepsaansprakelijkheid in de modelovereenkomst
  Zoals gezegd komen eerdere bepalingen in de modelovereenkomst waarin een primaire beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de ZZP-er verplicht wordt gesteld te vervallen aangezien deze strijdig zijn met bovengenoemde centrale aansprakelijkheid.
  De belastingdienst, VvAA en FMS zijn in gesprek gegaan over dit punt en er is consensus over de nieuwe tekst. De belastingdienst heeft deze aanpassing echter nog niet gepubliceerd in de modelovereenkomst maar wordt wel op termijn verwacht.

Opnemen eigen bepaling in de modelovereenkomst

Vooruitlopend op bovengenoemde wijziging ten aanzien van de beroepsaansprakelijkheid verdient het aanbeveling in de overeenkomst van opdracht een artikel op te nemen die handelt over de zgn. parapludekking van de instelling.
Dit is wat onder andere ook de VvAA adviseert:

 • de ZZP-er schrijft zelf handmatig bij artikel 7.2 van de modelovereenkomst dat de aansprakelijkheidsdekking via de instelling is geregeld (primaire intramurale dekking).

  Voorbeeld:
  "Opdrachtnemer valt onder de primaire dekking van de instellingenpolis van ……… (naam instelling)”.

 • Eventueel aangevuld met een bevestiging van de instelling per email, dat de ZZP-er valt onder de verzekering van de instelling.

Ten aanzien van een eventuele verrekening:
In het kader van het waarborgen van een zuivere opdrachtrelatie en het ondernemerschap van de ZZP-er werd gesproken over een verrekening van premie: het inhouden van gelden vanwege het meeverzekeren van de ZZP-er op de polis van de opdrachtgever.
Het advies vanuit de VvAA is om voorlopig géén verrekening te bespreken aangezien deze nog niet is opgenomen in de huidige modelovereenkomst. Omdat de handhaving nog steeds is opgeschort, is het risico beperkt.

Aanvullende dekking op de instellingspolis

 • Aanvullend intramuraal (excedentverzekering)
  ZZP-ers dienen zelf de afweging te maken al dan niet een aanvullende dekking op de instellingspolis af te sluiten.
  Je verzekert je dan voor het geval de instellingspolis is uitgeput (vanwege eerdere toegekende claims), of het claimbedrag is hoger dan het verzekerd bedrag.
  De bekende verzekeraars zoals bijvoorbeeld VvAA of Sibbing bieden deze aan.

Zie voor verdere onderwerpen betreffende freelance/ interim:

Intellect Transfer B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?