Intellect Transfer B.V.

Interim psychiater en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

(Laatste update 29-10-2018)

Modelovereenkomst: voortaan doorbelasting premie aan zzp’er
Let op! Verplichte aansprakelijkheidsverzekering vervalt.

De verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de zzp’er in de Overeenkomst van opdracht (Wet DBA) vervalt, omdat deze strijdig is met de centrale aansprakelijkheid van de opdrachtgever (instelling). Daarvoor in de plaats komt het naar rato bijdragen door de zzp’er in de instellingspremie, waarmee het fiscale stempel van een zuivere opdrachtrelatie op dit punt behouden blijft. De VvAA heeft namens de FMS en NVZ recent hierover overeenstemming bereikt met de Belastingdienst.
Inmiddels is de aanpassing doorgevoerd (aanpassingsdatum 5 maart 2018) in de modelovereenkomst op de site van de Belastingdienst.

Centrale aansprakelijkheid ligt bij Opdrachtgever (instelling)

 • Beroepsaansprakelijkheid en Wet DBA
  De centrale aansprakelijkheid van de opdrachtgever (Art. 7:463 BW) is sinds 1995 bij wet geregeld. Echter bij de invoering van de Wet DBA (2016) ontstond bij opdrachtgevers de vrees dat “meeliften” op de polis van de opdrachtgever door de zzp’er zou kunnen worden opgevat als schijnzelfstandigheid, reden om in de Overeenkomst van opdracht een aansprakelijkheidsverzekering voor de zzp’er verplicht te stellen. De VvAA ging namens de FMS en NVZ in gesprek met de Belastingdienst om het artikel aansprakelijkheid zodanig aan te passen dat het niet alleen beter aansluit bij de praktijk, maar ook om het fiscale stempel voor werken buiten dienstbetrekking te behouden. De kern daarvan zit in het naar rato bijdragen door de zzp’er in de instellingspremie.
 • Aanpassing inmiddels doorgevoerd in de Modelovereenkomst
  Inmiddels is de aanpassing doorgevoerd (aanpassingsdatum 5 maart 2018) in de overeenkomsten ‘Waarneming ziekenhuis’ en ‘Waarneming MSB’ op de site van de Belastingdienst.
  Zie hiertoe onder "modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen downloaden" bij "Modelovereenkomst waarneming MSB voor medisch specialisten (NVZ en FMS) - 90516115141" (pagina 2, 3e alinea en pagina 11 lid 2).

Bron: Modelovereenkomst waarneming MSB voor medisch specialisten | Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Federatie Medisch Specialisten (FMS) - Beoordeling Belastingdienst nr. 90516115141 | 8 november 2016 - Versie 5 maart 2018", pagina 15

Aanpassing Algemene modelovereenkomst “geen werkgeversgezag”

Aangezien ook de ZZP’er (interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog bijvoorbeeld) onder de zogenoemde “paraplu-dekking” van de instelling valt kan het artikel in de Algemene modelovereenkomst “geen werkgeversgezag” (nr. 9015550000-06-2) op dezelfde wijze worden aangepast.

Hoewel de Belastingdienst geen verplichting stelt aan het gebruik van Modelovereenkomsten en zij dus ook geen dwingende plicht toekent aan het opnemen van deze aanpassing in de Algemene modelovereenkomst “geen werkgeversgezag”, verdient dit wel aanbeveling.

Een tekst met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid zou als volgt kunnen luiden:
Opdrachtgever beschikt over een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waarmee ook het aansprakelijkheidsrisico van Opdrachtnemer gedekt is. Opdrachtgever belast de kosten van deze verzekering naar rato door aan Opdrachtnemer.

Of:

Het medisch handelen van Opdrachtnemer tijdens zijn werkzaamheden bij Opdrachtgever valt in beginsel onder de medische aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens haar cliënten. Opdrachtgever belast de kosten van de verzekering voor medische aansprakelijkheid van Opdrachtgever naar rato door aan Opdrachtnemer.

Grondslag voor doorbelasting

Het is van belang dat de kosten op reële wijze worden doorbelast (zowel de grondslag als de toerekening).

 • Een grondslag voor de doorbelasting is de volgende:
  De grondslag voor de doorbelasting is het totaal van de actuele jaarpremie van de instellingsverzekering vermeerderd met het eigen behoud (het bedrag dat de instelling in dat jaar voor eigen rekening neemt). Een deel van dit totaalbedrag wordt vervolgens toegerekend aan de medische aansprakelijkheid van álle specialisten in loondienst in de betreffende instelling. Tot slot wordt dat deel naar rato doorbelast aan de betreffende zzp'er. Dit gebeurt in ieder geval op basis van de door de zzp'er gewerkte dagen in relatie tot het totaal van de gewerkte dagen van de specialisten in loondienst werkzaam in de instelling.
 • Doorbelasting premie aan opdrachtnemer: BTW verschuldigd!
  Het uurtarief van opdrachtnemer (bedoeld is freelance psychiater, GZ-psycholoog o.a.) is vrijgesteld van BTW ("medische dienstverlening").
  Over de kosten voor doorbelasting is echter wél BTW verschuldigd, vandaar dat deze expliciet separaat door de
  opdrachtgever aan de opdrachtnemer gefactureerd dient te worden.

Bron: Modelovereenkomst waarneming MSB voor medisch specialisten | Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Federatie Medisch Specialisten (FMS) - Beoordeling Belastingdienst nr. 90516115141 | 8 november 2016 - Versie 5 maart 2018", pagina 15

Aanvullende dekking op de instellingspolis

Het verdient als zzp’er aanbeveling te overwegen een aanvullende dekking op de instellingspolis (excedentverzekering) af te sluiten. U verzekert zich dan voor het geval de instellingspolis is uitgeput (vanwege eerdere toegekende claims), of in het geval het claimbedrag hoger is dan het verzekerd bedrag.

Lees ook